Imprint

GETT Gerätetech­nik GmbH
Mit­tlerer Ring 1

D‑08233 Treuen (Vogt­land)
Ger­many

Mail Adress:

GETT Gerätetech­nik GmbH
Mit­tlerer Ring 1

D‑08233 Treuen (Vogt­land)
Ger­many

Telecom­mu­ni­ca­tion:

Tele­fon:  +49(0)37468–660‑0
Fax:       +49(0)37468–660-66
Email:     info@gett.de
Inter­net:  http://www.gett.de

CEO: Tino Piet­zsch, Pierre Beer, Steve Möck­el

Trade reg­is­ter: Chem­nitz HRB 13355

Val­ue Added Tax Iden­ti­fi­ca­tion Num­ber: DE 179609519

Web­site (ViS­dP): Anna Schmoll

Data pro­tec­tion com­mis­sion­er: Jana Höra, Mit­tlerer Ring 1, 08233 Treuen, E‑Mail:  datenschutz@gett.de